داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمود رضا Hosseini-Tabatabaei گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زابل
حسن Saghi دانشگاه حکیم سبزواری
کامله آقاجانلو گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
حجت احمدی
محمد مهدی احمدی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آرش ادیب بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
اسماعیل ادیب مجد آب منطقه ای اصفهان
هادی ارونقی دانشیار اب تبریز
مهدی اژدری مقدم دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اسمعیلی ورکی دانشگاه گیلان
حسین افضلی مهر کروه اب و محیط زیست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
روزبه اقامجیدی شیراز خ معدل کوچه 11 پلاک 90
غلامحسین اکبری دانشگاه بجنورد
محمود اکبری گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک
ابراهیم امیری گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
یونس امین پور دانشگاه تهران
محسن ایثاری دانشگاه تبریز
جواد بهمنش
احسان بهنام طلب گروه مهندسی عمران، دانکشده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری
سلمان پوراسماعیل
بهاره پیرزاده دانشگاه سیستان و بلوچستان
جمشید پیری مهندسی آب، دانشکده آب و خاک ، دانشگاه زابل
جعفر جعفری اصل
محمد مهدی چاری
سید علی چاوشیان موسسه منطقه ای آب شهری
فرزاد حسن پور مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی رودخانه، اکوهیدرولیک، اکوهیدرودینامیک، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، دانشگاه زابل
فرزاد حسن پور مهندسی رودخانه گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران
خسرو حسینی دانشگاه سمنان
امیر حمزه حقی آبی دانشگاه لرستان
پرویز حقیقت جو مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی رودخانه، اکوهیدرولیک، اکوهیدرودینامیک، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، دانشگاه زابل
مجید خلقی استاد دانشگاه تهران
رسول دانشفراز استاد گروه عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه مراغه
کیومرث روشنگر هیات علمی تبریز
محمد سالخورده حقیقی اکو هیدرولیک، مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی رودخانه، اکوهیدرولیک، اکوهیدرودینامیک، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
جابر سلطانی گروه مهندسی آبیاری، دانشگاه تهران
روزبه شفقت
سینا صادق فام گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه
سیدحمیدرضا صادقی دانشگاه تربیت مدرس- نور
مرتضی صالحی سربیژن دانشگاه زابل
مجتبی صانعی گروه مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران] ایران
حسین صبورکازران شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
اکبر صفرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
امیر صمدی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مهدی ضرغامی مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی رودخانه، اکوهیدرولیک، اکوهیدرودینامیک، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، استاد دانشگاه تبریز
عبدالرضا ظهیری گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اصغر عزیزیان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مرضیه علی اولاد مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی رودخانه، اکوهیدرولیک، اکوهیدرودینامیک، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا عمادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رامین فضل اولی گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
امیر قادری مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی رودخانه، اکوهیدرولیک، اکوهیدرودینامیک، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
کوروش قادری گروه مهندسی آب/ دانشکده کشاورزی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ ایران.
مسعود قدسیان تربیت مدرس
مهدی قمشی ستاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
محمد جواد کتابداری دانشگاه امیرکبیر- دانشکده مهندسی دریا(کشتی سازی)
ولی الله کریمی سرپرست مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
صلاح کوچک زاده استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی کیخا مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی رودخانه، اکوهیدرولیک، اکوهیدرودینامیک، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، دانشگاه زابل
جعفر مامی زاده گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
مرضیه محسنی استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان
سید مرتضی محمدی گروه آمار، دانشگاه زابل، زابل، ایران
میرعلی محمدی دانشیار مهندسی عمران-هیدرولیک و مکانیک مهندسی رودخانه، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
عبدالرحمان مصطفایی مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی رودخانه، اکوهیدرولیک، اکوهیدرودینامیک، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، گروه نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل
محمودرضا ملائی نیا گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه زابل، ایران.
حسین نصیرایی دانشگاه گیلان
افشین یوسف گمرکچی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،