فرم‌های مهم

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع

فرم موافقت استاد راهنما در صورت مقاله مستخرج از پایان‌‌نامه