اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 53
تعداد پذیرش 24
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 9

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 13247
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8461
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 21494 روز
درصد پذیرش 45 %