اهداف و چشم انداز

1)     اشاعه دستاوردهای علمی و پژوهشی متخصصین در زمینه علوم و مهندسی آب در سطح ایران و جهان

2)     ارتقای دانش فنی متخصصین و محققین در زمینه تخصصی مربوطه

3)     کمک به تقویت تعامل بین مراکز دانشگاهی و سازمان­های علمی مردم‌نهاد

4)     ایجاد رقابت علمی و کشف استعدادهای ناشناخته در زمینه تخصصی مربوطه

5)     کمک به اعتلای جایگاه دانشگاه و انجمن در ایران و جهان به عنوان نهادهای علمی پیشرو

6)     ثبت و نشر نتایج تحقیقات مرتبط با دامنه موضوعی نشریه از سراسر کشور و جهان (که تمایل دارند تحقیقات علمی آن­ها به زبان فارسی چاپ شود)، و

7)     کمک به جلوگیری از انجام فعالیت های مشابه درکشور و جهان.