بررسی اثرات احداث موج‌شکن جدید انزلی بر شرایط رسوب‌گذاری در رودخانه‌های ارتباطی تالاب و بندرانزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان, رشت، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان, رشت، ایران

چکیده

در دهة گذشته برای افزایش ظرفیت بندرانزلی دو موج شکن و پنج پست اسکله به آن اضافه شده است. همزمانی این توسعه با تغییر در شرایط هیدرودینامیکی تالاب انزلی بیان می­کند که ساخت موج‌شکن‌های جدید می­تواند از دلیل­های اصلی این تغییرات باشد. این تحقیق اثرات احداث موج‌شکن جدید انزلی بر شرایط رسوب‌گذاری در رودخانه‌های ارتباطی تالاب انزلی (روگا) و حوضچة آرامش بندرانزلی، مدل‌سازی امواج دریا و جریان ناشی از شکست آنها را بررسی می­کند. برای این منظور، از نرم‌افزار MIKE 21، مدل امواج طیفی، برای شبیه‌سازی استفاده می‌شود. نتایج نشان می­دهد که بعد از توسعه، نرخ تغییر روزانه بستر در اکثر نواحی حوضچه برابر با 0/001 متر در روزیعنی برابر مقدار آن قبل از توسعه است؛ اما مقدار آن در محل اتصال نهنگ و نهنگ بزرگ روگا و در سوسر روگا به 0/004، در پیربازار روگا 0/002، و در بخش کوچکی از شنبه بازار روگا به 0/002 متر در روز هم می­رسد. همچنین، غلظت رسوبات بعد از ساخته شدن موج‌شکن‌های جدید در بخش‌های رودخانه‌ای حوضچه آرامش بندرانزلی (روگا) به مقدار کمی افزایش می­یابد؛ به صورتی که تنها در طولی برابر 300 متر از سوسر روگا مقدار رسوبات معلق افزایش می‌یابد. و در سایر روگاها افزایش غلظت قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. از آنجاکه، این روگا‌ها تنها مسیر ارتباطی بین تالاب انزلی و حوضچه بندری‌انزلی می‌باشند، می‌توان بیان کرد که احداث موج‌شکن‌های جدید تغییر شرایط هیدرولیکی تالاب را توجیه نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


Bohloli A, Badie P, Zaker H. 2005. Two-and-three dimensional modeling of sediment in Anzali port. Paper presented at the Sixth International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures Tehran, Iran, [in Persian].
El-Asmar HM, White K. 2002. Changes in coastal sediment transport processes due to construction of New Damietta Harbour, Nile Delta, Egypt. Coastal Engineering, 46(2):127-138.
Gelci R. 1957. Prévision de la houle. La méthode des densités spectroangulaires. Bull Inform Comité Central Oceanogr d'Etude Côtes, 9(416-435.
Hasselmann K. 1974. On the spectral dissipation of ocean waves due to white capping. Boundary-Layer Meteorology, 6(1):107-127.
Miles JW. 1957. On the generation of surface waves by shear flows. Journal of Fluid Mechanics, 3(2):185-204.
Nezamivand Chegini AH, Haghnazar H. 2015. Comparative study of sediment transfer rate from Pir Bazaar river based on laboratory and field model and its effect on the environmental life of Anzali wetland. Paper presented at the International Conference on Environmental Science, Engineering, and Technology, Tehran, Iran, [in Persian].
Noujas V, Kurian K. 2015. coastal Hydrodynamics and sediment Transport Regime in the central kerala coast in comparison to south kerala. Cochin University of Science and Technology.
Phillips OM. 1957. On the generation of waves by turbulent wind. Journal of fluid mechanics, 2(5):417-445.
Sakhaee F, Khalili F. 2021. Sediment pattern & rate of bathymetric changes due to construction of breakwater extension at Nowshahr port. Journal of Ocean Engineering and Science, 6(1):70-84.
Sverdrup HU, Munk WH. 1947. Wind, sea and swell: Theory of relations for forecasting. vol 601. Hydrographic Office,
Tang J, Lyu Y, Shen Y, Zhang M, Su M. 2017. Numerical study on influences of breakwater layout on coastal waves, wave-induced currents, sediment transport and beach morphological evolution. Ocean Engineering, 141(375-387.