کلیدواژه‌ها = مدل inSTREAM
مدل ریاضی فردگرا در شبیه‌سازی مطلوبیت زیستگاه‌های رودخانه‌ای

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401

10.22034/ijwer.2022.315725.1014

محبوبه حاجی اسماعیلی؛ سید علی ایوب زاده؛ اصغر عبدلی